Associació El Blauet
assocgirona@gmail.com

Amfibis a les Deveses de Salt


Estudi de la riquesa i diversitat d'amfibis del Parc de les Deveses de Salt.

Els amfibis són un grup d’animals que es divideix en els anurs (granotes i gripaus), els urodels (tritons i salamandres) i els gimnofions (aquests darrers són els més desconeguts i no es troben presents al continent Europeu). La majoria d’espècies, almenys en alguna de les fases de la seva vida, es troben lligades a ambients humits, de tal manera que, en general, es tracta despècies molt sensibles a les condicions ambientals i els canvis en l’hàbitat.

 
Bassa de les Cigonyes. © Marc Montenegro.

El Parc de les Deveses de Salt que transcorre paral·lel al riu Ter des del municipi de Bescanó per la banda oest i al de Girona per la banda est, i que queda en gran part emmarcat dins de Zarza Natura 2000 i sobre el qual hi ha un Pla Especial vigent, constitueix un indret idoni per als amfibis en general.

D’altre banda, als anexes del Pla Especial del Parc de les Deveses de Salt, s’inclou la següent relació d’amfibis presents al parc:

Font: Anexes Pla Especial Deveses de Salt (I. Bustamante, 2005).

Un dels objectius que ens ocupa, i que ja va emprendre la SERS aquest 2012, es obtenir més informació sobre les espècies que es troben presents al Parc de les Deveses, i constatar si s’hi reprodueixen o no.

Algunes espècies com el gripau comú (Bufo bufo) o la reineta (Hyla meridionales) són més abundants i la seva reproducció ja s’ha fet evident. Però d’altres espècies com la salamandra (Salamandra salamandra), de la qual fa anys que no es registra cap cita, o el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), del que s’han trobat individus adults pero no s’ha confirmat la reproducció, presenten moltes més incògnites que esperem poder resoldre.

 
Gripau d’esperons a les Deveses de Salt. © Alba Casals.

Així doncs, pretenem estudiar la riquesa i diversitat d’amfibis a les Deveses de Salt en la seva totalitat, tenint en compte els hàbitats en que es troben i l’estat d’aquests, en un projecte que preveu una durada de 3 anys.

Els mostreigs es duran a terme mitjançan censos auditius i la captura directa d’individus adults o en estat larvari, sempre que sigui precís, per procedir a la seva identificació i presa de mesures biomètriques. El període de mostreig s’extendrà des de novembre fins al juny, per tal d’abarcar el període reproductiu de totes les espècies d’interès.

Mesurant un individu de granota pintada (Discoglossus pictus). © Marc Montenegro.

La finalitat d’aquest projecte és de recerca, però també divulgativa. En la mesura que els recursos ho permetin i segons els resutats obtinguts, intentarem publicar els resultats en un format divulgatiu i formatiu.

Seguidament es presenten tres imatges que resumeixen de manera gràfica els resultats obtinguts la temporada passada per Marc Montenegro, integrant de la SERS que va iniciar el projecte:

Resultats de mostreig amb salabre (clic per ampliar):

 


Resultats de mostreigs visuals (clic per ampliar):


D'altre banda i paral·lelament a aquest projecte, es realitzarà alguna jornada específica per donar a coneixre els amfibis a la gent interessada. Intentarem veure i escoltar les espècies que ocupen les Deveses de Salt.

Responsables: Alba Casals.

Projecte de l'associació El Blauet i de la Soceitat d'Estudis i Recerca de Salt.