Associació El Blauet
assocgirona@gmail.com

Projecte Limícols a la Plana


Em complau presentar-vos un dels projectes que es duen a terme des de El Blauet:

Estudi i marcatge de la comunitat de limícoles migrants de la Plana de la Selva en zones humides i basses temporals.

Davant l’escassetat d’informació i d’estudis relacionats amb el pas migratori, tant postnupcial (tardor) com prenupcial (primavera) de les diferents espècies d’aus limícoles a la zona de la Plana de la Selva es farà un seguiment mitjançant captures en viu d’aquest grup d’ocells.

Un dels llocs principals d'actuació serà l'Estany de Sils, acotant la zona d'anellament a on es detecti el moviment de les espècies desitjades. D'altre banda i sempre que es trobi inundat i amb presència de limícoles, també s'actuarà al prat de dall d'Esclet, Cassà de la Selva.

Les jornades d'anellament seran sempre nocturnes, des de l'hora del crepúscle i allargant-ho com es cregui convenient. S'empraran 6 xarxes japoneses especials per limícoles disposades en una o dues bateries (és a dir en paral·lel).


Així, sempre que sigui possible es determinarà l’edat, sexe, condició física i es prendran dades biomètriques dels individus capturats. Les dades es tractaran posteriorment per intentar esbrinar l’estructura d’aquestes comunitats de limícoles migrants.


Anualment es farà una memòria per presentar els resultats obtinguts de la qual s'en publicarà un resum al butlletí corresponent pels socis.


Fins el dia d'avui s'han dut a terme dues sessions pre-nupcials i 4 post-nupcials a l'Estany de Sils, sumant més de  30 captures de 7 espècies diferents: batallaire (Philomachus pugnax), valona (Tringa glareola), territ becllarg (Calidris ferruginea), gamba roja vulgar (Tringa totanus), corriol petit (Charadrius dubius), xivitona (Actitis hypoleucos) i camesllargues (Himantopus himantopus). Destacar un control d'anella extrangera, italiània.

Responsables: Carles Pibernat, Hubert Mas, Alba Casals, Miguel Á. Fuentes, Gerard Dalmau i d'altres.

Projecte de: